Dönem 6

DÖNEM 6

Öğrenim amacı öğrencinin klinik öncesi ve klinik dönemlerde kazandığı bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti sunulan birimlerde uygulayabilir hale gelmesidir. Bunun için öğrenciler, sağlık hizmeti sunan bütün birimlerde (klinik servisler, acil klinik,  laboratuvar, tıbbi görüntüleme merkezi, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezleri vb.) görev ve sorumluluk alırlar. Bu birimlerde sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde, önceden belirlenen çalışma ilkeleri doğrultusunda intörnlük dönemi için tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

Öğrenim Hedefleri: Dönem 6’yı başarı ile tamamlayan bir öğrenci

1.      Hasta ve hasta yakınlarından yeterli anamnezi alır.

2.      Sistemik fizik muayene ve ruhsal değerlendirme yapar.

3.      Anamnez ve fizik muayene sonucuna göre anlamlı belirti ve bulguları ayırt eder,  buna uygun ön tanılar oluşturur ve temel tanı testlerini ister.

4.      Temel hematolojik,  biyokimyasal ve idrar inceleme sonuçlarını yorumlar.

5.      Anamnez, fizik muayene bulguları ve temel tanı testlerinin sonuçlarını birlikte değerlendirerek ayırıcı tanı yapar ve kesin tanı koymak için gerekli ileri incelemeleri planlar.

6.      Dahili ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisinde gerekli konsültasyonları ister.

7.      Ayırıcı ve kesin tanıya yönelik ileri incelemeler veya tedavi ve düzenli izlem için uygun merkezlere sevk kararı alır.

8.      Poliklinik ve klinik hastalarının tıbbi kayıtlarını (hasta dosyaları, epikriz vb.) düzenler.

9.      Tanısal ve girişimsel uygulamalar (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz ve arteriyel kan örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik sonda ve idrar sondası takma, idrar kan ve boğaz kültürü alma, kateter bakımı ve pansuman) yapar.

10.  Çocuk ve erişkinlerde dahili ve cerrahi acil klinik tabloları tanır, klinik ve laboratuvar bulgularını izler, gerekli acil müdahaleyi yapar.

11.  Birinci basamak düzeyinde, hastanın tedavisini planlar ve uygun reçeteyi düzenler.

12.  Kritik hastaların durumunu (vital ve klinik bulgular, laboratuvar sonuçları) yakın izler ve değerlendirir.

13.  Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile etkili sözlü iletişim kurar ve ilişkide tıbbi etik ilkeler doğrultusunda davranır.

14.  Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar ve etik kurallarına uygun olarak davranır.

15.  Toplumda sık görülen hastalıkları bilir ve risk faktörleri, önlenmesi konusunda bireyleri ve toplumu bilgilendirir.

16.  Toplumdan elde ettiği verileri ve güncel literatürü izleyerek, kullanarak sağlıkta öncelikleri belirler, temel sağlık hizmetlerini planlar ve uygular (bağışıklama, ana-çocuk sağlığı hizmetleri, aile planlaması, beslenme vb).

17.  Toplum sağlığını tehdit eden risk faktörlerini (sigara, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, obezite vb.) bilir, birey ve toplum sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulunur.

18.  Tıbbi bilgilerini güncelleştirme ve öğrenme gereksinimleri doğrultusunda literatür taraması yapar, literatür bulgularını eleştirel değerlendirebilir ve sunabilir.

19.  Mevcut sağlık sistemi ve mevzuatı bilir ve mevzuata uygun davranır.

20.  Adli vakaları değerlendirerek rapor yazabilir.

Değerli Öğrenciler Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olmalısınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz yok ise, mail adresi almak veya mevcut olan “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizin şifresini unuttuysanız, yeniden oluşturmak için http://ogr.iu.edu.tr/ tıklayınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizle gmail’de oturum açtıktan sonra aşağıdaki buton aracılığıyla Ders Slayt ve Notlarına erişim sağlayabilirsiniz. 


ÖNEMLİ NOT:

Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile https://mail.google.com/ adresinde oturum açmalısınız. Oturum Açmak İçin TIKLAYINIZ. Oturum açtıktan sonra Ders Slayt ve Notlarına erişebilirsiniz. 


 Ders Slayt ve Notlarına Erişim İçin Tıklayınız